menu
X Polska Konferencja Chemii Analitycznej
Od chemii wszystko się zaczyna
Lublin 1-5 lipca 2018

Uwaga!

Ze względu na rozmiar tablic, którymi dysponujemy, rozmiar prezentowanych przez Państwa posterów nie może przekraczać wymiarów 60 cm x 90 cm (szer. x wysok.)

Jeden uczestnik konferencji może prezentować:

 • jeden plakat
 • jedno wystąpienie ustne
 • jeden plakat i jedno wystąpienie ustne.
Czas przeznaczony na prezentacje ustne to: 
 • wykład plenarny - 30 minut,
 • referat - 20 minut,
 • prezentacja w sekcji młodych - 15 minut.

Powyższe ograniczenia wynikają z przewidywanej liczby uczestników konferencji.

Wytyczne dotyczące streszczenia:

 

 • Streszczenie musi być napisane w języku polskim.
 • Streszczenie nie powinno być dłuższe niż jedna strona formatu A4. Nazwa pliku powinna być zapisana nazwiskiem pierwszego autora w formacie doc lub docx.
 • Tytuł powinien być zwięzły i napisany pogrubioną czcionką, z literami o rozmiarze czcionki 14 pkt. Powinna być pozostawiona pusta linia z rozmiarem czcionki 10 pkt. między tytułem a nazwiskami autorów; ich adresami i miejscami zatrudnienia; tekstem streszczenia i spisem literatury, jeżeli istnieją.
 • Nazwiska autorów powinny być pisane czcionką bez pogrubienia, wielkimi literami, o rozmiarze 12 pkt. Po nazwisku należy podać inicjały imion. Nazwisko autora prezentującego należy podkreślić.
 • Nazwiska i nazwy instytucji, w tym adres do korespondencji, miasto i kraj, powinny zwykłymi literami o rozmiarze 12 pkt. 
 • Tekst streszczenia powinien być  napisany czcionką o rozmiarze 12 pkt. Streszczenie powinno krótko opisać cel badań, metody, główne wyniki i główne wnioski. Abstrakty bez określonych wyników nie będą akceptowane.
 • Tabele, rysunki lub ilustracje, ograniczone do minimum.
 • Powinno się stosować nazewnictwo IUPAC razem z jednostkami SI.
 • Podziękowania (kursywa): lista instytucji i / lub osób pisanych zwykłymi literami
 • rozmiar czcionki 12 pkt.

 

Wzór abstraktu do pobrania: 

Lista tytułów posterów prezentowanych na X Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej z przyporządkowanymi numerami. Postery będą prezentowane na trzech sesjach posterowych:

 • P1 - P50 - poniedziałek 02.07.2018
 • P51 - P100 - wtorek 03.07.2018
 • P101 - P148 - środa 04.07.2018

 

 • P-1 - OPTYMALIZACJA WARUNKÓW PRACY ŹRÓDŁA JONÓW APCI DO OZNACZANIA ZWIĄZKÓW CZYNNYCH BIOLOGICZNIE ZA POMOCĄ METODY HPLC-MS/MS
 • P-2 - ELEKTRODY RTĘCIOWE I WĘGLOWE W WOLTAMPEROMETRYCZNYM OZNACZANIU WITAMINY K2
 • P-3 - REKOMBINOWANE BIAŁKO WZORCOWE ZNAKOWANE 13C I 15N DO OZNACZANIA METALOPROTEINAZY MACIERZY ZEWNĄTRZKOMÓRKOWEJ 9 (MMP-9)
 • P-4 - KONKURENCYJNOŚĆ ADSORPCJI ROZPUSZCZALNIKÓW W CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ
 • P-5 - ANALITYCZNE BADANIA DEGRADACJI KWASU PERFLUOROOKTANOWEGO (PFOA) W WODACH I ŚCIEKACH POD WPŁYWEM PROMIEJONOWANIA JONIZUJĄCEGO
 • P-6 - ANALIZA ZMIAN JAKOŚCIOWYCH I ILOŚCIOWYCH LIPIDÓW CIAŁA TŁUSZCZOWEGO LARW ZOPHOBAS MORIO WYWOŁANYCH PRZEZ METARHIZIUM FLAVIVIRIDAE
 • P-7 - EMISJA SUBSTANCJI ORGANICZNYCH PODCZAS SPALANIA CHINOCHLAMINY
 • P-8 - RADIOAKTYWNOŚĆ MIODÓW PÓŁNOCNEJ POLSKI
 • P-9 - ANALIZA STATYSTYCZNA DANYCH CHROMATOGRAFICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM PAKIETU RSTAN
 • P-10 - OTRZYMYWANIE SELEKTYWNYCH SORBENTÓW NA BAZIE ŻELU KRZEMIONKOWEGO DO IZOLOWANIA I OCZYSZCZANIA MIO-INOZYTOLU Z EKSTRAKTÓW LUCERNY SIEWNEJ (METICAGO SATIVA L.)
 • P-11 - ZASTOSOWANIE NEUTRONOWEJ ANALIZY AKTYWACYJNEJ W BADANIACH SKŁADU CERAMIKI HISTORYCZNEJ.
 • P-12 - ELEKTROCHEMICZNE WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROD ZŁOTYCH MODYFIKOWANYCH TLENKIEM GRAFENU
 • P-13 - SKŁAD PIERWIASTKOWY LIŚCI I KORZENI MNISZKA POSPOLITEGO W BADANIACH BIOINDYKACYJNYCH
 • P-14 - OZNACZANIE ALDEHYDÓW ALIFATYCZNYCH Z ZASTOSOWANIEM DYSPERSYJNEJ MIKROEKSTRAKCJI CIECZ-CIECZ (DLLME)
 • P-15 - OPRACOWANIE METODY ANALIZY PRÓBEK OPAKOWAŃ TEKTUROWYCH POD KĄTEM OBECNOŚCI WYBRANYCH SUBSTANCJI ORGANICZNYCH
 • P-16 - MODYFIKACJA METALEM (Bi, Pb) SITODRUKOWANEJ ELEKTRODY WĘGLOWEJ SKUTECZNYM SPOSOBEM NA WZMOCNIENIE WOLTAMPEROMETRYCZNEGO SYGNAŁU METALI CIĘŻKICH
 • P-17 - ŚLINA JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O POZIOMIE KWETIAPINY W ORGANIZMIE LUDZKIM
 • P-18 - TLENEK GRAFENU MODYFIKOWANY CHEMICZNIE 5-AMINO-1,10-FENANTROLINĄ JAKO SELEKTYWNY SORBENT DO ZATĘŻANIA ULTRAŚLADOWYCH ILOŚCI OŁOWIU
 • P-19 - SFERYCZNE POLIMERY Z ODCIŚNIĘTĄ CZĄSTECZKĄ DO IZOLOWANIA ZEARALENONU I JEGO METABOLITU
 • P-20 - DEGRADACJA WYBRANYCH KWASÓW FENOLOWYCH W OBECNOŚCI PROBIOTYKÓW
 • P-21 - PROFILOWANIE METABOLICZNE JAKO NARZĘDZIE W DIAGNOZIE I PROGRESJI CHOROBY PARKINSONA
 • P-22 - ANALIZA JAKOŚCIOWA I ILOŚCIOWA BIAŁEK W PRÓBKACH TKANEK JAGNIĄT METODĄ nanoUHPLC-ESI-(ORBITRAP)MS/MS
 • P-23 - ZASTOSOWANIE CHROMATOGRAFII GAZOWEJ Z DETEKCJĄ MAS DO OZNACZANIA TIOLAKTONU HOMOCYSTEINY W MOCZU CZŁOWIEKA
 • P-24 - OCENA ZASTOSOWANIA NANORUREK WĘGLOWYCH JAKO SORBENTU W DOZYMETRII PASYWNEJ DO IZOLACJI I MONITOROWANIA SULFONAMIDÓW W PRÓBKACH WODY
 • P-25 - MONITORING ZAWARTOŚCI OŁOWIU, CYNKU, KADMU, MIEDZI I RTĘCI W WYBRANYCH PRODUKTACH MLECZARSKICH Z RÓŻNYCH REGIONÓW POLSKI
 • P-26 - JEDNOCZESNE OZNACZANIE GALU I INDU METODĄ ADSORPCYJNEJ WOLTAMPEROMETRII STRIPINGOWEJ
 • P-27 - OCENA CHEMOMETRYCZNA WYBRANYCH GATUNKÓW HERBATY NA PODSTAWIE ICH SKŁADU MINERALNEGO
 • P-28 - ZASTOSOWANIE TECHNIKI LC-MS/MS DO BADANIA MIGRACJI POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW W PROCESIE OTRZYMYWANIA EKSTRAKTU CHMIELOWEGO
 • P-29 - BADANIE TRWAŁOŚCI INDAPAMIDU I DIHYDRALAZYNY W MIESZANINIE METODĄ HPLC-UV ORAZ LC-ESI-QTOF-MS
 • P-30 - PORÓWNANIE SELEKTYWNOŚCI ROZDZIELENIA PEPTYDÓW W UKŁADACH WYSOKOSPRAWNEJ CHROMATOGRAFII CIENKOWARSTWOWEJ I ELEKTROCHROMATOGRAFII PLANARNEJ CIŚNIENIOWEJ
 • P-31 - BADANIA METABOLIZMU ZWIĄZKÓW POLIFENOLOWYCH ZA POMOCĄ LC-MS/MS
 • P-32 - ROZDZIELANIE WYBRANYCH SUBSTANCJI BIOLOGICZNIE AKTYWNYCH TECHNIKĄ CHROMATOGRAFII PLANARNEJ W ODWRÓCONYM UKŁADZIE FAZ Z GRADIENTEM pH ELUENTU
 • P-33 - OZNACZANIE POZIOMU ZEROWEGO TYTANU W SUROWICY KRWI U PACJENTÓW KLINICZNYCH
 • P-34 - ANALIZA WTÓRNYCH METABOLITÓW KWASU HYDROKSYCYNAMONOWEGO METODĄ HPLC-CAD
 • P-35 - POŁĄCZENIE EPIDEMIOLOGII ANALITYCZNEJ ORAZ ANALIZ METABOLOMICZNYCH W BADANIACH NAD PATOMECHANIZMEM NOWOTWORU PĘCHERZA MOCZOWEGO
 • P-36 - WOLTAMPEROMETRYCZNE OZNACZANIE ANTYUTLENIACZY FENOLOWYCH Z WYKORZYSTANIEM ELEKTRODY DIAMENTOWEJ DOTOWANEJ BOREM
 • P-37 - OCENA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA NANORUREK WĘGLOWYCH JAKO ADSORBENTU DO WYODRĘBNIANIA I ZATĘŻANIA WYBRANYCH LEKÓW I ICH METABOLITÓW Z WODY PRZY WYKORZYSTANIU DYSPERSYJNEJ EKSTRAKCJI DO FAZY STAŁEJ
 • P-38 - OZNACZANIE BUT-2-ENALU W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
 • P-39 - OZNACZANIE STOSUNKÓW IZOTOPOWYCH URANU W TORZE NAPROMIENIONYM NEUTRONAMI TERMICZNYMI W REAKTORZE BADAWCZYM „MARIA”
 • P-40 - STĘŻENIE SREBRA I INNYCH METALI ŚLADOWYCH W KOŚCIACH SSAKÓW DRAPIEŻNYCH Z PARKU NARODOWEGO UJŚCIE WARTY
 • P-41 - PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI ANTYOKSYDACYJNYCH WYBRANYCH ODMIAN CHMIELU
 • P-42 - ANALIZA SKŁADU ZWIĄZKÓW FENOLOWYCH (LC-ESI-MS/MS) ORAZ WŁAŚCIWOŚCI ANTYOKSYDACYJNYCH EKSTRAKTÓW ŻYWNOŚCI FUNKCJONALNEJ Z DODATKIEM SAMBUCUS NIGRA L.
 • P-43 - EKSTRAKCJA ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKOWYCH Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI IN-NEEDLE
 • P-44 - POTWIERDZENIE POTENCJAŁU JONIZACYJNEGO WYBRANYCH GRUP FARMACEUTYKÓW Z WYKORZYSTANIEM STANDARDOWYCH ORAZ CIEKŁOJONOWYCH MATRYC MALDI
 • P-45 - METODA CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ Z TANDEMOWĄ SPEKTROMETRIĄ MAS DO OZNACZANIA PROGESTERONU W TKANCE MACICY
 • P-46 - WYKORZYSTANIE CZUJNIKA POJEMNOŚCIOWEGO W OZNACZENIACH PEPTYDU C
 • P-47 - WOLTAMPEROMETRYCZNE OZNACZANIE ANTYBIOTYKU CYPROFLOKSACYNY I PARACETAMOLU NA ELEKTRODZIE GRAFITOWEJ MODYFIKOWANEJ NANOCZĄSTECZKAMI ZŁOTA I WĘGLEM MEZOPOROWANTYM CMK-3
 • P-48 - WALIDACJA POTENCJALNYCH WSKAŹNIKÓW DIAGNOSTYCZNYCH W RAKU NERKOWOKOMÓRKOWYM
 • P-49 - WALIDACJA OZNACZANIA CHLORKÓW W ŻYWNOŚCI I PASZACH METODĄ BIAMPEROMETRYCZNEGO MIARECZKOWANIA
 • P-50 - OZNACZANIE Pb(II), Cd(II) i Se(IV) METODĄ WOLTAMPEROMETRII STRIPINGOWEJ Z WYKORZYSTANIEM MIKROELEKTROD METALICZNYCH
 • P-51 - WIELOETAPOWA EKSTRAKCJA DO WYDZIELENIA, OCZYSZCZENIA I ZATĘŻENIA PRZECIWUTLENIACZY W GLONACH SŁODKOWODNYCH (CLADOPHORA GLOMERATA)
 • P-52 - ZASTOSOWANIE DNAZYMÓW I APTAMERÓW W DETEKCJI BIOANALITÓW: HEMINY I TROMBINY
 • P-53 - WPŁYW SUBSTANCJI POMOCNICZYCH NA UWALNIANIE PRODUKTU LECZNICZEGO
 • P-54 - ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH METABOLITÓW PIERWOTNYCH I WTÓRNYCH ZIARNA PSZENICY
 • P-55 - CHROMATOGRAFICZNA METODA OZNACZANIA AZOBENZENU W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY
 • P-56 - WPŁYW WYBRANYCH SUBSTANCJI NA STABILNOŚĆ ROZTWORÓW WZORCOWYCH KWASU ASKORBINOWEGO W ANALIZIE WOLTAMPEROMETRYCZNEJ
 • P-57 - ANTYOKSYDANTY W KOSMETYKACH – METODA ENANCJOSEPARACJI Z WYKORZYSTANIEM UHPLC-MS/MS I JEJ ZASTOSOWANIE
 • P-58 - SELEKTYWNOŚĆ FAZ STACJONARNYCH Z WBUDOWANĄ GRUPĄ POLARNĄ W OPARCIU O CHARAKTERYSTYKĘ ODDZIAŁYWAŃ MIĘDZYCZĄSTECZKOWYCH
 • P-59 - ZAWARTOŚĆ OŁOWIU W PRÓBKACH KRWI PEŁNEJ KOBIET Z PREEKLAMPSJĄ
 • P-60 - OPRACOWANIE PROCEDURY EKSTRAKCJI PRODUKTÓW DEGRADACJI AMITRAZY Z PRÓBEK MIODÓW
 • P-61 - WPŁYW STRUKTURY NANOPROSZKU NA SKUTECZNOŚĆ ADSORPCJI NIEJONOWYCH SURFAKTANTÓW – PODEJŚCIE CHEMOMETRYCZNE
 • P-62 - ZASTOSOWANIE MODELI HIERARCHICZNYCH DO ANALIZY DANYCH IZOKRATYCZNYCH UZYSKANYCH METODĄ HPLC
 • P-63 - ANALIZA PORÓWNAWCZA GŁÓWNYCH SKŁADNIKÓW CHEMICZNYCH MIĘT: MIĘTY PIEPRZOWEJ I MIĘTY ZIELONEJ PRZY ZASTOSOWANIU METOD ANALIZY GC/MS ORAZ METOD SPEKTROSKOPOWYCH
 • P-64 - CHROMATOGRAFICZNE BADANIA DEKARBOKSYLOWANYCH POCHODNYCH GOMFRENINY
 • P-65 - ELEKTROCHEMICZNE OZNACZANIE METFUROKSAMU PRZY UŻYCIU ELEKTRODY Z WĘGLA SZKLISTEGO MODYFIKOWANEJ NANORURKAMI WĘGLOWYMI
 • P-66 - METODY IZOLACJI I ANALIZA KWASÓW TŁUSZCZOWYCH ZAWARTYCH W ZIELENICACH SŁODKOWODNYCH
 • P-67 - PIERWIASTKOWA ANALIZA ŚLADOWA ROŚLINNYCH NAPOJÓW MLECZNYCH
 • P-68 - ODDZIAŁYWANIA PARACETAMOLU Z HYDROKSYPROPYLO-METYLOCELULOZĄ W FAZIE STAŁEJ
 • P-69 - ANALIZA SPECJACYJNA As, Cr I Sb W PRÓBKACH WODY PRZY UŻYCIU ZAAWANSOWANEJ TECHNIKI SPRZĘŻONEJ HPLC-ICP-MS – WALIDACJA, SPÓJNOŚĆ POMIAROWA, NIEPEWNOŚĆ WYNIKÓW POMIARÓW
 • P-70 - ZASTOSOWANIE GRAFENU DO IZOLACJI WYBRANYCH PESTYCYDÓW Z PRÓBEK OLEJU RZEPAKOWEGO
 • P-71 - OZNACZANIE WYBRANYCH ANTYDEPRESANTÓW Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK ELEKTROCHEMICZNYCH. BADANIA PODSTAWOWE.
 • P-72 - SORBENTY POLIMEROWE Z ODCISKIEM MOLEKULARNYM JAKO POTENCJALNE MATERIAŁY SORPCYJNE W ANALITYCE ŚRODOWISKOWEJ ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH Z GRUPY POLIBROMOWANYCH ETERÓW BIFENYLOWYCH (PBDE)
 • P-73 - ANALITYKA ESTRÓW MONOCHLOROPROPANODIOLI W TŁUSZCZACH SPOŻYWCZYCH I ŻYWNOŚCI BOGATEJ W TŁUSZCZE
 • P-74 - ANALIZA PORÓWNAWCZA CHROMATOGRAMÓW DLA POTRZEB BADAŃ KRYMINALISTYCZNYCH
 • P-75 - ROLA ALGORYTMÓW GENETYCZNYCH W OPTYMALIZACJI PROCEDURY WSTĘPNEGO PRZYGOTOWANIA WIDM RAMANOWSKICH
 • P-76 - STUDIUM PORÓWNAWCZE KALIBRACJI PRÓBNIKA PASYWNEGO POCIS ORAZ PASSIL W WARUNKACH CIĄGŁEGO PRZEPŁYWU FAZY WODNEJ W OBECNOŚCI KWASÓW HUMUSOWYCH
 • P-77 - ZASTOSOWANIE OBRAZOWANIA RAMANOWSKIEGO W USTALANIU KOLEJNOŚCI NANIESIENIA KRZYŻUJĄCYCH SIĘ LINII
 • P-78 - OPTYMALIZACJA METODYK ROZDZIELANIA JONÓW ClO4- METODĄ CHROMATOGRAFII JONOWEJ Z DETEKCJĄ KONDUKTOMETRYCZNĄ
 • P-79 - ELEKTROANALIZA TYMOLU W PREPARATACH FARMACEUTYCZNYCH
 • P-80 - OPTYMALIZACJA UKŁADÓW CHROMATOGRAFICZNYCH DO OZNACZANIA WYBRANYCH LEKÓW PRZECIWPSYCHOTYCZNYCH ORAZ ICH METABOLITÓW W SUROWICY I ŚLINIE METODĄ WYSOKOSPRAWNEJ CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ: ZASTOSOWANIE W TERAPII MONITOROWANEJ STĘŻENIEM LEKU
 • P-81 - ZASTOSOWANIE ELEKTRODY DIAMENTOWEJ DOMIESZKOWANEJ BOREM DO OZNACZANIA POZAKONAZOLU
 • P-82 - OZNACZANIE WYBRANYCH ALKALOIDÓW IZOCHINOLINOWYCH W EKSTRAKTACH ROŚLINNYCH METODĄ HPLC-DAD Z ZASTOSOWANIEM ELUENTÓW ZAWIERAJĄCYCH CIECZ JONOWĄ.
 • P-83 - OPTYMALIZACJA WARUNKÓW ROZDZIELANIA I OZNACZANIA SULFONAMIDÓW, NITROIMIDAZOLI, TETRACYKLIN ITRIMETOPRIMU Z ZASTOSOWANIEM LC-MS/MS
 • P-84 - WŁAŚCIWOŚCI ANTYOKSYDACYJNE WYBRANYCH GATUNKÓW Z RODZAJU LAVANDULA
 • P-85 - PORÓWNANIE PROFILI BIAŁKOWYCH RYB SUROWYCH I PRZETWORZONYCH
 • P-86 - WYKORZYSTANIE CHEMILUMINESCENCJI MANGANU(IV) DO OZNACZANIA AgNPs METODĄ WSTRZYKOWEJ ANALIZY PRZEPŁYWOWEJ
 • P-87 - GRANULAT ZAWIERAJĄCY WYSOKIE STĘŻENIE MESYLANU IMATINIBU UZYSKANY METODĄ SUCHEJ GRANULACJI (KOMPAKTOROWANIE)
 • P-88-ZASTOSOWANIE ELEKTROFOREZY ŻELOWEJ DO BADANIA ZWIĄZKÓW BIOAKTYWNYCH W MATERIALE ROŚLINNYM
 • P-89 - ZASTOSOWANIE AMALGAMATOWEJ ELEKTRODY BŁONKOWEJ W BADANIACH EFEKTYWNOŚCI SORPCYJNEJ ZWIĄZKÓW BUTYLOCYNY W ZAWIESINACH WODNYCH MINERAŁÓW ILASTYCH I NANOPROSZKÓW CERAMICZNYCH
 • P-90 - BADANIA MIESZANYCH WARSTW ADSORPCYJNYCH W ASPEKCIE ICH WPŁYWU NA MECHANIZM I KINETYKĘ ELEKTROREDUKCJI JONÓW Bi(III)
 • P-91 - BADANIE ZDOLNOŚCI ANTYOKSYDACYJNYCH AUKUBINY W FORMULACJACH KOSMETYCZNYCH
 • P-92 - ZASTOSOWANIE ELEKTRODY KOMPOZYTOWEJ ZAWIERAJĄCEJ ZŁOTO DO OZANCZANIA As(III) METODĄ ASV
 • P-93 - OZNACZANIE WYBRANYCH PLATYNOWCÓW TECHNIKĄ GF AAS PO ICH WZBOGACENIU NA MEZOPOROWATYCH MATERIAŁACH WĘGLOWYCH
 • P-94 - WYKORZYSTANIE BIOSENSORÓW SPRI DO ILOSCIOWYCH OZNACZEŃ WYBRANYCH BIOMARKERÓW
 • P-95 - ANALIZA ZAWARTOŚCI PODOFILOTOKSYNY W SZYSZKOJAGODACH I LIŚCACH RÓŻNYCH GATUNKÓW JAŁOWCÓW (JUNIPERUS) ZA POMOCĄ LC-ESI-MS/MS
 • P-96 - DYSPERSYJNA EKSTRAKCJA DO FAZY STAŁEJ Z ZASTOSOWANIEM NOWYCH SORBENTÓW W IZOLOWANIU KWASÓW TŁUSZCZOWYCH Z MLEKA
 • P-97 - MIARECZKOWANIE ZE ZNACZNIKIEM W ANALIZIE PRZEPŁYWOWEJ
 • P-98 - WYKORZYSTANIE TECHNIKI GC-QqQ/MS DO OZNACZANIA POTENCJALNYCH WSKAŹNIKÓW PATOMECHANIZMU RAKA PROSTATY W OSOCZU ORAZ MOCZU
 • P-99 - PORÓWNANIE PARAMETRÓW CHROMATOGRAFICZNYCH ALKALOIDÓW IZOCHINOLINOWYCH NA KOLUMNIE C18 I POLAR RP Z ZASTOSOWANIEM ELUENTÓW ZAWIERAJĄCYCH SOLE CHAOTROPOWE I CIECZE JONOWE
 • P-100 - ZATĘŻANIE JONÓW SKANDU Z ZASTOSOWANIEM UTLENIONYCH NANORUREK WĘGLOWYCH
 • P-101 - ANALIZA LC-ESI-MS/MS KWASÓW FENOLOWYCH EKSTRAKTÓW Z ZIELA AERVA LANATA (L.) JUSS. EX SCHULT.
 • P-102 - ZASTOSOWANIE ELEKTROFOREZY KAPILARNEJ W ANALIZIE POLIAMINOFOSFONIANÓ
 • P-103 - ZASTOSOWANIE TLENKU GRAFENU CHEMICZNIE ZMODYFIKOWANEGO KWASEM IMINODIOCTOWYM DO ZATĘŻANIA WYBRANYCH METALI CIĘŻKICH
 • P-104 - OPRACOWANIE METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK EJAKULATU OD PACJENTÓW Z
 • P-105 - GC-TOF-MS I GC-qMS W BADANIACH ARCHEOLOGICZNYCH POZOSTAŁOŚCI ORGANICZNYCH
 • P-106 - OZNACZANIE KOKCYDIOSTATYKÓW JONOFOROWYCH W PASZACH NIE DOCELOWYCH I MATERIAŁACH BIOLOGICZNYCH METODĄ LC-MS
 • P-107 - OPTYMALIZACJA METODY QuEChERS DO JEDNOCZESNEGO OZNACZANIA 236 PESTYCYDÓW W NASIONACH WARZYW I ROŚLIN OLEISTYCH
 • P-108 - EKSTRAKCJA Z MIEJSCA FRONTU ROZPUSZCZALNIKA NA PŁYTCE TLC/HPTLC JAKO METODA PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO OZNACZANIA KOKCYDIOSTATYKÓW TECHNIKĄ LC-MS
 • P-109 - OZNACZANIE WYBRANYCH POLARNYCH I NIEPOLARNYCH MIKROZANIECZYSZCZEŃ ORGANICZNYCH – DUALISTYCZNA NATURA AMONIOWYCH CIECZY JONOWYCH
 • P-110 - PODEJŚCIE METROLOGICZNE DO ANALIZY ILOŚCIOWEJ PRÓBEK STAŁYCH METODĄ LA-ICP-MS
 • P-111 - BIOSENSORY SPRI JAKO PODSTAWA METOD ANALITYCZNYCH DO ILOŚCIOWEGO OZNACZANIA SKŁADNIKÓW MACIERZY ZEWNĄTRZKOMÓRKOWEJ W PRÓBKACH NATURALNYCH
 • P-112 - WPŁYW RODZAJU AMINOKWASÓW I PEPTYDÓW NA POTENCJAŁ ZETA FAZ STACJONARNYCH
 • P-113 - CHROMATOGRAFIA CIENKOWARSTWOWA WYBRANYCH LEKÓW W UKŁADZIE Z ŻELEM KRZEMIONKOWYM IMPREGNOWANYM ALBUMINAMI KURZĄ I WOŁOWĄ
 • P-114 - ZALETY MONITOROWANIA ADDUKTÓW METANOLOWYCH PRZY OZNACZANIU PATULINY METODĄ LC-MS/MS
 • P-115 - AUTENTYKACJA MIODU FACELIOWEGO NA PODSTAWIE ZAWARTOŚCI ZWIĄZKÓW FENOLOWYCH ZIDENTYFIKOWANYCH ZA POMOCĄ TECHNIK CHROMATOGRAFICZNYCH (HPLC-DAD I HPTLC)
 • P-116 - ELEKTROCHEMICZNA METODA NANOSZENIA MONOWARSTWY TIOLU NA POWIERZCHNIĘ ELEKTROD ZŁOTYCH. OPTYMALIZACJA METODĄ SYMPLEKSÓW
 • P-117 - METABOLOMIKA – NOWE PODEJŚCIE W POSZUKIWANIU MECHANIZMU POWSTAWANIA ZESPOŁU POLICYSTYCZNYCH JAJNIKÓW
 • P-118 - SUPLEMENTY WAPNIA I MAGNEZU JAKO ŹRÓDŁO IZOTOPÓW URANU (234U AND 238U)
 • P-119 - OZNACZANIE WYBRANYCH PIERWIASTKÓW WZBOGACONYCH NA NANOMATERIAŁACH WĘGLOWYCH W OPTYCZNEJ SPEKTROMETRII EMISYJNEJ PLAZMY INDUKOWANEJ MIKROFALOWO
 • P-120 - OZNACZANIE SUBSTANCJI ENDOKRYNNIE AKTYWNYCH W PRÓBKACH POWIETRZA
 • P-121 - OZNACZANIE KOFEINY NA ZESPOLONEJ ELEKTRODZIE SITODRUKOWANEJ POKRYTEJ NANOWŁÓKNAMI WĘGLOWYMI
 • P-122 - NOWE ODMIANY NASION RZEPAKU JAKO ŹRÓDŁO MINERAŁÓW I ZWIĄZKÓW BIOAKTYWNYCH
 • P-123 - METODA OZNACZANIA POZOSTAŁOŚCI MAKROCYKLICZNYCH LAKTONÓW W JAJACH Z WYKORZYSTANIEM CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ Z DETEKCJĄ FLUORYMETRYCZNĄ
 • P-124 - ZASTOSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH W BADANIACH WYBRANYCH ŚLADÓW KRYMINALISTYCZNYCH
 • P-125 - NOWE ASPEKTY KALIBRACJI ANALITYCZNEJ W CHROMATOGRAFICZNYM OZNACZANIU ACETYLOCHOLINY
 • P-126 - WŁAŚCIWOŚCI SPEKTRALNE NANOKLASTERÓW SREBRA SYNTEZOWANYCH NA NICIACH DNA, W ROZTWORZE I NA GRANICY FAZ WODA/POWIETRZE
 • P-127 - MODYFIKOWANE DNAZYMY Z KOWALENCYJNIE PRZYŁĄCZONĄ HEMINĄ ORAZ ICH ZASTOSOWANIE DO DETEKCJI DNA WIRUSA HIV
 • P-128 - ANALIZA PROCESÓW ELEKTRODOWYCH W ROZTWORZE KOMPLEKSU NIKLU Z ZASADĄ SCHIFFA TYPU SALEN.
 • P-129 - STABILNOŚĆ HYDROLITYCZNA PRODUKTÓW TRANSFORMACJI POPULARNYCH FARMACEUYTKÓW
 • P-130 - BADANIE RETENCJI F-MOC POCHODNYCH AMINOKWASÓW W UKŁADACH CHROMATOGRAFICZNYCH I ELEKTROCHROMATOGRAFICZNYCH ZAWIERAJĄCYCH
 • SURFAKTANTY
 • P-131 - ANALIZA CHROMATOGRAFICZNA i CHEMOMETRYCZNA KORZENI WYBRANYCH GATUNKÓW KRWAWNIKÓW
 • P-132 - PORÓWNANIE 2D-TLC I HPTLC W ANALIZIE PTERYN
 • P-133 - -BADANIE AKTYWNOSCI ANTYOKSYDACYJNEJ WYBRANYCH POROSTÓW
 • P-134 - STRATEGIE KALIBRACJI ANALIZ TECHNIKĄ LA-ICP-MS, OZNACZANIE MAGNEZU I CYNKU W TKANCE MÓZGU SZCZURA
 • P-135 - LIPIDOMIKA - SEPARACJA I IDENTYFIKACJA FRAKCJI BIOLOGICZNIE AKTYWNEJ Z WYKORZYSTANIEM SPRZĘŻONYCH TECHNIK SEPARACYJNYCH
 • P-136 - ELEKTROCHEMICZNY BIOSENSOR DO OZNACZANIA HYDROCHINONU Z BOLOGICZNIE AKTYWNĄ WARSTWĄ LAKAZY OTRZYMANĄ TECHNIKĄ POLIMERYZACJI PLAZMOWEJ
 • P-137 - BADANIE AKTYWNOŚCI INHIBICJI ACHE KUMARYN OBECNYCH W RÓŻNYCH GATUNKACH SESELI METODĄ BIOAUTOGRAFII TLC
 • P-138 - ZAUTOMATYZOWANY UKŁAD PRZEPŁYWOWY DO REALIZACJI PEŁNEJ PROCEDURY ANALITYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM POMIARÓW POJEMNOŚCI DIELEKTRYCZNEJ
 • P-139 - ZASTOSOWANIE METODY UHPLC W BADANIU PROFILU UWALNIANIA OCTANU ABIRATERONU I ABIRATERONU Z TABLETEK W MEDIACH: FaSSGF I FaSSIF
 • P-140 - UWALNIANIE TABLETEK ER Z NIACYNĄ W WARUNKACH STANDARDOWYCH I BIORÓWNOWAŻNYCH
 • P-141 - OCENA POTENCJAŁU SORPCYJNEGO WYBRANYCH FARMACEUTYKÓW ORAZ ICH PRODUKTÓW PRZEMIANY W UKŁADZIE GLEBA/ROZTWÓR
 • P-142 - BADANIA AKTYWNOŚCI ANTYOKSYDACYJNEJ WYBRANEJ GRUPY MONOTERPENÓW BICYKLICZNYCH Z ZASTOSOWANIEM METOD DPPH I ABTS •+
 • P-143 - ZASTOSOWANIE CHEMILUMINESCENCJI FOTOINDUKOWANEJ W PRZEPŁYWOWYCH METODACH OZNACZANIA WYBRANYCH PESTYCYDÓW I KETOPROFENU
 • P-144 - CHROMATOGRAFICZNE OZNACZANIE FRAKCJI WDYCHALNEJ FTALANU DIMETYLU W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
 • P-145 - RAMANOWSKA CHARAKTERYSTYKA ZMIAN STARZENIOWYCH PLAM KRWAWYCH - ROTACJA PRÓBKI JAKO ANTIDOTUM NA PROBLEM NIEJEDNORODNOŚCI PRÓBKI
 • P-146 - BADANIE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA TECHNIKI ATOMOWEJ SPEKTROMETRII ABSORPCYJNEJ DO JEDNOCZESNEGO OZNACZANIA JONÓW I NANOCZĄSTEK SREBRA
 • P-147 - JAK WIARYGODNIE OSZACOWAĆ NIEPEWNOŚĆ POMIARU?
 • P-148 - ANALIZA AKTYWNOŚCI ANTYOKSYDACYJNEJ EKSTRAKTÓW Z GRYKI ZWYCZAJNEJ FAGOPYRUM ESCULENTUM MOENCH I ZAWIERAJĄCYCH JE GOTOWYCH PRODUKTÓW

Konferencja jest organizowana przez Komitet Chemii Analitycznej PAN i Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie we współpracy z akademickim środowiskiem Lublina.

Chcę wziąć udział w konferencji >> Kliknij i przejdź do formularza rejestracyjnego

W konferencji wezmą udział naukowcy ze wszystkich polskich placówek naukowych zajmującyh się analizą chemiczną oraz goście zagraniczni. Program konferencji obejmuje zarówno wykłady plenarne, wykłady sekcyjne, komunikaty ustne i plakatowe.

W trakcie trwania konferencji przewiduje się również prezentację aparatury, urządzeń, odczynników i wyposażenia pomocniczego związanego tematycznie z programem naukowym konferencji.

Zapraszamy w gościnne progi lubelskich uczelni.

Organizatorzy

Patronat honorowy

Patronat medialny

Współpraca

Sponsorzy

Wystawcy